vypln
vypln
vypln
vrchna cast
spodna cast
uvod
vypln

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Obchodná akadémia Topoľčany reaguje na potreby trhu práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasné prieskumy ukazujú, že na Slovensku je slabá podpora spolupráce medzi odborným vzdelávaním a trhom práce. Preto  sa  Obchodná akadémia  Topoľčany rozhodla v  rámci Operačného programu „Vzdelávanie“ realizovať projekt

„Kvalitní v škole, úspešní v živote“.


Ide o projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, poskytnutý MŠVVaŠ SR vo výške 166 000 €. Projekt je zameraný na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy.


Prvá fáza projektu zahrňuje inováciu školského vzdelávacieho programu reagujúceho na aktuálne potreby trhu práce. Spolupracujeme s podnikateľskou sférou, Daňovým úradom, poisťovňami, bankovými inštitúciami a Živnostenským úradom. V spolupráci s firmou INTERAUDIT, s. r. o., Topoľčany organizujeme odborné vzdelávanie pre učiteľov a  žiakov našej školy z oblasti finančníctva, daňového poradenstva a účtovníctva.


Druhá fáza projektu je zameraná na realizáciu odborných seminárov vedených vysokoškolskými pedagógmi a odborníkmi z  podnikateľskej praxe. Sú orientované na výučbu odborných predmetov, zavádzanie moderných informačno-komunikačných technológií do vyučovania a tvorbu učebných materiálov. Okrem odborných predmetov posilňujeme výučbu cudzích jazykov a to novými metódami CLIL a VOLL, tzn., že s cudzím jazykom sa žiaci budú stretávať aj na odborných predmetoch. Spolupracujeme s  Ekonomickou univerzitou Bratislava, Univerzitou Konštantína Filozofa Nitra, Národnou bankou Slovenska.


V tretej fáze sme sa zamerali na zavedenie projektového vyučovania do predmetu ekonomika a obsahovú zmenu predmetu odborná prax. Týmto predmetom chceme prepojiť teoretické poznatky s odbornou praxou. Žiaci sa naučia pracovať v simulovanom ekonomickom prostredí firmy – naučia sa všetko od založenia firmy, činnosti vykonávané počas celej jej existencie, vedenie účtovníctva, právne náležitosti, spoluprácu s daňovým úradom, poisťovňami, bankami a obchodnými partnermi. Súčasťou predmetu je príprava školského veľtrhu cvičných firiem, kde žiaci v praxi aplikujú získané vedomosti a poznatky.

Projekt motivuje študentov k  poznávaniu reálneho ekonomického prostredia. Podporujeme samostatnosť, tvorivosť, hľadanie nových riešení problémov, s ktorými sa stretávajú a v ktorých žijú.

Študenti sa naučia spolupracovať medzi sebou navzájom, so svojimi pedagógmi, ale aj rôznymi špecialistami – podnikateľmi, úradmi, finančnými inštitúciami. Výsledky projektu budú prezentované študentskými prácami formou konferencií.

V rámci projektu sme na škole vytvorili dve špecializované učebne informatiky vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou. Žiaci počas 2 rokov absolvujú odborné exkurzie vo firmách KIA Motors Slovakia, Volkswagen, a. s. Bratislava a LKW Walter Viedeň, oboznámia sa s podnikateľským prostredím v Rakúsku i Českej republike. Absolvujú odbornú prax vo firme INTERAUDIT, s. r. o. Topoľčany. 

 

Realizáciou tohto projektu naša škola - Obchodná akadémia Topoľčany - vytvorí nadštandardné podmienky pre kvalitnú teoretickú, ale najmä praktickú prípravu súčasných i budúcich študentov  pre život v reálnom svete.

 

projekt