Čestný titul UNICEFu "Škola priateľská deťom"

Družobná škola - Obchodná akadémia Přerov , ČR

Zriaďovateľ - Nitriansky samosprávny kraj

Priestorové vybavenie školy:

Materiálno - technické vybavenie školy: