Máš zaujímavý koníček?
Tancuješ? Skladáš hudbu?
Si športovec?
Zaujímaš sa o históriu, právo či psychológiu?

Chceš nám o tom porozprávať?
Ak áno, ponúkame ti skvelú príležitosť!

Zapoj sa do SOČ na našej škole!

O čo ide?

stredoskolska odborna cinnost
je  dobrovoľná  záujmová   činnosť   mladých  ľudí  vo  veku od 15 do 21 rokov. Podporuje experimentovanie a hľadanie, stimuluje tvorivú prácu v  tíme. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí a talentu mládeže.

Stredoškolská odborná činnosť si už 35 rokov píše svoju vlastnú históriu. Históriu pravidelných stretnutí mladých ľudí, ktorí sa chcú stať aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich.

Vyhlasovateľom súťaže SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

sutazne odbory
01 – Problematika voľného času
02 – Matematika, fyzika
03 – Chémia, potravinárstvo
04 – Biológia
05 – Životné prostredie, geografia, geológia
06 – Zdravotníctvo a farmakológia
07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 – Informatika
12 – Elektrotechnika a hardvér
13 – História, filozofia, právne vedy
14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 – Ekonomika a riadenie
16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
soc 3

Naši žiaci si v posledných

rokoch vybrali tieto témy:

soc4

Poď aj ty s nami  súťažiť!

 Naučíme ťa

Získaš

Naštartuješ svoju kariéru

soc5
formalna uprava prace

Práca stredoškolskej odbornej činnosti má tieto povinné a nepovinné časti:

Obal práce
Titulný list
Čestné vyhlásenie (nepovinné)
Poďakovanie (nepovinné)
Obsah
Zoznam skratiek, značiek a symbolov (nepovinné)
Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií (nepovinné)
Úvod
Problematika a prehľad literatúry
Ciele práce
Materiál a metodika
Výsledky práce
Diskusia
Závery práce
Zhrnutie
Zoznam použitej literatúry
Prílohy (nepovinné)

Formálna úprava:

1. Textový editor WORD, typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, nadpisy: veľkosť 14, tučné písmo.

2. Formát A4 na výšku, okraje vľavo 3,5 cm, ostatné 2,5 cm.

3. Práca a píše v prvej osobe množného čísla (tzv. autorskom pluráli, aj keď je iba jeden autor) v minulom čase alebo trpnom rode (napr. zistili sme, analyzovali sme, bolo odobratých 40 vzoriek...)

4. Práca SOČ sa odovzdáva 1x v tlačenej forme vrátane príloh a 1x ako súčasť elektronickej prihlášky. Tu je rozdelená na dve časti: textová časť bez príloh vo worde a samostatne „zazipované“ prílohy (obrázky, grafy, dotazníky, tabuľky, video, fotodokumentácia, a pod.).

5. Rozsah práce minimálne 15 a maximálne 25 strán textu (počíta sa: Úvod, Problematika a prehľad literatúry, Ciele práce, Materiál a metodika, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce, Zhrnutie a Zoznam použitej literatúry).

6. Číslovanie strán:

- obal sa nepočíta;
- titulný list sa počíta, ale číslo strany sa nepíše;
- obsah, zoznam skratiek a grafov sa počítajú, ale čísla strán sa nepíšu;
- zoznam použitej literatúry sa počíta, ale číslo strany sa nepíše;
- tzn., ak sú použité všetky časti (povinné aj nepovinné) a budú vždy na novej strane, tak úvod bude na strane 6. Ak budú len povinné časti, bude úvod na  strane 3.

7. Kapitoly sa číslujú priebežne arabskými číslicami, za posledným číslom ani za názvom sa bodka nedáva. Čísluje sa aj Záver. Úvod sa môže označiť číslom 0, napríklad:

0  Úvod
      1   Aplikovaná antropológia
      1.1  Športová antropológia

8. Prílohy sa číslujú veľkými písmenami latinskej abecedy

            (A, B...) každá príloha začína na novej strane.

 

POZOR!

 

soc7
soc8
obhajoba prace

má  2 časti:

  1. vlastná obhajoba 
  2. diskusia

 

Základné predpoklady úspešnej obhajoby práce a diskusie:

soc10
prezentacia

Premietaná obrazová prezentácia je obyčajne spracovaná v programe  PowerPoint.

Základné pravidlá úspešnej obrazovej prezentácie:

 

Výsledky SOČ na našej škole

Školský rok 2009/2010

 

 

Školský rok 2010/2011

 

 

Školský rok 2011/2012

 

 

Školský rok 2012/2013

 

 

Školský rok 2013/2014

 

 

Školský rok 2014/2015

 

 

 

 

 

Ako písať, prezentovať a obhajovať?

Metodická príručka

 

 

 

 

 

 

 

 

soc12